Jak bronić się w sprawie podatkowej oraz karno-skarbowej dotyczącej wyłudzenia podatku VAT?

Zgodnie z generalnymi zasadami odpowiedzialności karnej zawartymi w Kodeksie karnym, odpowiedzialności tej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi jednak przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma

Do którego momentu możesz cofnąć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe jest instytucją, która pozwala sprawcy takiego czynu zachować status osoby niekaranej, gdyż prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE Co do zasady, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ta osoba, która dopuściła się czynu zabronionego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego dochodzi zwykle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, co