Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe uregulowana została w Kodeksie karnym skarbowym i polega na tym, że sprawca przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego, którego wniosek o poddanie się odpowiedzialności uwzględniono, nie zostaje skazany za popełniony czyn, jednakże zostaje zobowiązany do uiszczenia określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa.

Wskazana instytucja jest dla sprawcy przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego bardzo atrakcyjna, gdyż w takim przypadku sąd wydaje jedynie wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, który nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, taka osoba nie jest więc skazana w świetle prawa. Pamiętać jednak należy, że z dobrodziejstw owej instytucji nie każda osoba dopuszczająca się przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego może skorzystać, gdyż przepisy ustawy przewidują szereg przesłanek, których dopiero łączne spełnienie pozwala sprawcy złożyć skuteczny wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może zostać przez sąd wydane wówczas, gdy wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości oraz gdy uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności; sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny za dany czyn zabroniony; sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną i gdy uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Wskazane powyżej przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby możliwe było wydanie przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, brak jakiekolwiek z nich skutkować bowiem będzie zwrotem sprawy finansowemu organowi postępowania przygotowawczego. Pamiętać ponadto należy, iż nie tylko spełnienie określonych przesłanek przesądza o uwzględnieniu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, istotne bowiem jest, aby wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie zaistniały dodatkowo okoliczności, które wyłączają zastosowanie omawianej instytucji.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym, niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jeżeli przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach, które uzasadniają zastosowanie wobec sprawcy nadzwyczajne obostrzenie kary oraz gdy zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Wniosek sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu, pamiętać jednak należy, aby w każdym przypadku dołączyć dowody uiszczenia należności, grzywny oraz zryczałtowanych kosztów postępowania, czyli tych wszystkich opłat od których uzależnione jest uwzględnienie wniosku przez sąd. Ów wniosek może zostać zgłoszony w toku postępowania prowadzonego przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim został wniesiony akt oskarżenia.

Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygotowawczego jest obowiązany pouczyć sprawcę o prawie złożenia takiego wniosku. W przypadku, gdy sprawcą jest osoba w wieku po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może zgłosić w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.

Sąd wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności rozpatruje na posiedzeniu. W posiedzeniu tym ma prawa oczywiście wziąć udział sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jego obrońca, a także przedstawiciel ustawowy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wskazanych powyżej osób, które zostały zawiadomione w sposób prawidłowy, nie jest przeszkodą do przeprowadzenia posiedzenia.

Uznając wniosek za uzasadniony sąd orzeka wyrokiem, natomiast w przeciwnym wypadku, jeżeli nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, sąd niezwłocznie zwraca sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego. Udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sąd orzeka tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę oraz przepadek przedmiotów, a w razie niemożności ich złożenia- konieczność uiszczenia ich równowartości pieniężnej. Jak zostało powyżej wskazane, prawomocny wyrok o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, istotne również jednak jest, że uiszczenie określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej.

Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *