Wobec sprawcy przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego może zostać zastosowana instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności tylko wówczas, gdy sprawca czynu zabronionego zgłosi takie żądanie, a więc wówczas, gdy osoba taka wystąpi ze stosownym wnioskiem w tym zakresie. Finansowy organ postępowania przygotowawczego nie może bowiem bez wniosku sprawcy wystąpić do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności danej osoby. 

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu, istotne jednak jest, że niezależnie od tego jaką formę wniosek przybierze do wniosku należy dołączyć: dowód uiszczenia należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona; dowód uiszczonych należności tytułem kary grzywny, której kwota odpowiada co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia oraz dowód uiszczenia co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania.

Wniosek sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności musi ponadto zawierać jego dane osobowe, a więc imię, nazwisko i adres, oznaczenie organu do którego wniosek jest kierowany, określenie czynu, którego sprawca się dopuścił oraz wskazanie przepisów Kodeksu karnego skarbowego pod które podlega popełniony przez sprawcę czyn.

W treści wniosku warto również zawrzeć informację o uiszczeniu należności publicznoprawnej, jeśli w związku z przestępstwem nastąpiło uszczuplenie tej należności, informację o wpłacie kwoty odpowiadającej przynajmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia z tytułu kary grzywny lub nie mniejszą niż jedna dziesiąta tego wynagrodzenia w przypadku wykroczenia skarbowego oraz informację o uiszczeniu przynajmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania, oczywiście wszystkie dokonane przez sprawcę wpłaty należy potwierdzić poprzez załączenie do pisma bądź do protokołu dowodów wpłaty. Wniosek powinien również zawierać zgodę sprawcy na przepadek przedmiotów, o które toczy się postępowanie, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – informację o uiszczeniu ich równowartości pieniężnej. Wniosek wieńczy podpis sprawcy.

W przypadku, gdy wniosek złożony przez sprawcę nie odpowiada wymaganiom formalnym, a braki w nim są tego rodzaju, że wniosek nie może otrzymać biegu, wzywa się osobę, od której wniosek pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie, wniosek wywołuje skutki od dnia jego wniesienia, czyli za datę wniesienia wniosku uznaje się datę w której wniesiono wniosek zawierający braki formalne. Jeśli jednak braki wniosku nie zostaną uzupełnione w terminie, wniosek uznaje się za bezskuteczny.

Kancelaria adwokacka specjalizacja prawo karne skarbowe

http://www.kancelaria-prawo-karne-skarbowe.pl

Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy złożyć zanim zostanie wniesiony akt oskarżenia, a zatem może on zostać wniesiony już na pierwszym przesłuchaniu bądź dopiero po końcowym zaznajomieniu się z materiałami zgromadzonymi w toku dochodzenia, istotne jednak jest, żeby ów wniosek został zgłoszony przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, gdyż złożenie go już po wniesieniu aktu oskarżenia spowoduje, że będzie on bezskuteczny.

Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności można oczywiście cofnąć, jednakże również i cofnięcie wniosku zostało w pewien sposób ograniczone. Regulacje Kodeksu karnego skarbowego stanowią bowiem w tym względzie, że cofnięcie wniosku nie jest możliwe przed upływem jednego miesiąca od jego złożenia, a także wówczas, gdy finansowy organ postępowania przygotowawczego wniósł już do sądu wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Gdy sprawca cofnie złożony wniosek, jego ponowne złożenie jest niedopuszczalne. Ponadto, w przypadku cofnięcia wniosku, uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuje się do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie grożących mu kar, środków karnych lub innych środków oraz kosztów postępowania.

Na podstawie wniosku złożonego przez sprawcę, wniosek do sądu o udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sporządza finansowy organ przygotowawczy, który to wniosek zastępuje akt oskarżenia. Wniosek finansowego organu postępowania przygotowawczego powinien zawierać: imię i nazwisko sprawcy oraz inne dane określające jego tożsamość; dokładne określenie czynu zarzucanego sprawcy ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia, a zwłaszcza wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej; wskazanie przepisów kodeksu, pod które zarzucany czyn podpada; dokładne określenie wykonanych przez sprawcę obowiązków finansowych warunkujących dopuszczalność wniosku oraz wskazanie sądu właściwego do udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Wniosek sporządzony przez finansowy organ postępowania przygotowawczego powinien również zawierać uzasadnienie, jednakże może się ono ograniczać jedynie do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a ponadto innych okoliczności świadczących o tym, że w danej sprawie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w szczególności ze względu na to, że jest to wystarczające dla zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu. O wniesieniu wniosku do sądu  finansowy organ postępowania przygotowawczego zawiadamia niezwłocznie sprawcę, jak również jego przedstawiciela ustawowego, jeśli sprawca jest nieletni.

Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *