Z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej przez właściwe ograny musi liczyć się każdy przedsiębiorca, gdyż organy mają ku temu uprawnienie i oczywiście z niego korzystają. Kontrola zawsze jednakże wywołuje stres u kontrolowanego, a dodatkowo nierzadko zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa kontrolowanego, najlepiej więc, żeby zakończyła się jak najszybciej, co niestety nie zawsze jest możliwe.

O tym ile dana kontrola może trwać, przedsiębiorca dowiaduje się w momencie jej wszczęcia, taka informacja zostaje zawarta w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Warto jednak wiedzieć, że w upoważnieniu wskazana zostaje jedynie data przewidywanego terminu zakończenia kontroli, jeśli więc organ kontrolujący uzna, że na przeprowadzenie czynności kontrolnych potrzebuje więc czasu, wówczas kontrola może zostać przedłużona, o czym kontrolowany zostaje pisemnie poinformowany. Wskazane uregulowanie powoduje więc, że kontrola może być nawet kilka razy przedłużana, co dla kontrolowanego oczywiście nie jest komfortowe.

Kontrolowany przedsiębiorca pamiętać jednak powinien, iż przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowią, że czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 12 dni roboczych- w przypadku mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych- w przypadku małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych- w przypadku średnich przedsiębiorców oraz 48 dni roboczych- w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców, a prowadzenie kontroli pomimo przekroczenia wskazanych limitów czasowych powoduje, że kontrolowany może wnieść sprzeciw.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w przytoczonej ustawie, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności, jeśli czynności te odbywają się m.in. z naruszeniem limitów czasu kontroli. W takiej sytuacji kontrolowany przedsiębiorca ów sprzeciw powinien wnieść na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, a ponadto, powinien także pisemnie zawiadomić samego kontrolującego, że sprzeciw został wniesiony.

Na wniesienie sprzeciwu przedsiębiorca nie ma jednak zbyt wiele czasu, ustawodawca na wniesienie sprzeciwu wyznaczył bowiem tylko 3 dni robocze liczone od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Istotne jest, że sprzeciw może zostać wniesiony tylko jeśli kontrola została już podjęta, a więc jeśli przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, mimo iż upłynął już limit czasowy kontroli w danym roku u tego przedsiębiorcy, to sprzeciw może zostać wniesiony dopiero, gdy kontrola faktycznie się zacznie, gdyż sprzeciw wywołuje skutki jedynie w toku trwających czynności.

Sprzeciw należy oczywiście uzasadnić. Może się również zdarzyć, że upływ maksymalnego czasu w trakcie którego kontrola w danym roku może trwać, nastąpi podczas trwania kontroli, a więc organ kontrolny rozpoczął kontrolę, gdy mogła być ona jeszcze prowadzona u danego przedsiębiorcy, jednakże w jej toku termin ten minął i wobec przedsiębiorcy nie mogą być już prowadzone czynności kontrolne. W takim więc przypadku, przedsiębiorca powinien wnieść sprzeciw, również w terminie 3 dni roboczych, jednakże bieg tego terminu rozpoczyna się w takim przypadku od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

Wniesienie sprzeciwu powoduje, że do czasu jego rozpatrzenia wstrzymane zostają czynności kontrolne, a jeśli na postanowienie wydane po rozpatrzeniu sprzeciwu zostanie wniesione zażalenie, wówczas czynności kontrolne wstrzymane są aż do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Organ kontrolujący na rozpatrzenie sprzeciwu ma 3 dni robocze liczone od dnia otrzymania sprzeciwu, a następnie wydaje postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Wydane przez organ postanowienie może zostać następnie zaskarżone przez przedsiębiorcę zażaleniem, które również należy wnieść w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Rozstrzygnięcie w zakresie zażalenia także następuje w formie postanowienia, jednakże w tym przypadku może ono zostać wydane w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Z uwagi, iż ustawodawca ustanowił bardzo krótkie terminy na rozpoznanie sprzeciwu oraz zażalenia, przepisy w dalszej części stanowią, że nierozpatrzenie sprzeciwu we wskazanym w ustawie terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź wydaniem postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia, jeśli więc organ podziela stanowisko zaprezentowane w sprzeciwie lub w zażaleniu to de facto nie musi podejmować względem wniesionych środków żadnych czynności, gdyż wraz z upływem terminu na ich rozpatrzenie ustawa przewiduje określone skutki prawne.

Przekroczenie limitu czasu kontroli podatkowej. Jak reagować?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *