ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE

Co do zasady, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ta osoba, która dopuściła się czynu zabronionego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego dochodzi zwykle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nierzadko powstaje problem z ustaleniem kto ponosi odpowiedzialność za popełniony czyn będący przestępstwem skarbowym oraz wydaną decyzję naruszającą prawo, w szczególności, gdy struktura organizacyjna danej firmy jest mocno rozbudowana. Ustawodawca wskazany problem rozwiązał jednakże zawierając w Kodeksie karnym skarbowym regulacje dotyczące odpowiedzialności posiłkowej za przestępstwa skarbowe, które rozszerzają odpowiedzialność za popełniony czyn także na inne podmioty.

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe jest szczególną instytucją znaną jedynie prawu karnemu skarbowemu, która ma na celu przede wszystkim ochronę interesów Skarbu Państwa, poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności osób trzecich, obok samego sprawcy przestępstwa skarbowego, na które zostaje nałożony obowiązek zapłaty grzywny bądź ściągnięcie od nich równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, gdy sprawca nie jest w stanie uiścić nałożonej na niego należności.

Odpowiedzialnymi posiłkowo mogą więc być osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niemającą osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze. Pamiętać jednak należy, że do odpowiedzialności posiłkowej zostanie pociągnięty ten tylko podmiot, który odniósł lub mógł odnieść korzyść majątkową z popełnionego przestępstwa skarbowego.

Ponadto, odpowiedzialność osoby trzeciej może ograniczać się do części bądź może dotyczy całości zasądzonej kary grzywny oraz ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. Instytucja odpowiedzialności posiłkowej pozwala więc na pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu trzeciego za popełnione przez sprawcę przestępstwo, istotne jednak jest, że odpowiedzialność karną skarbową ponoszą wyłącznie osoby fizyczne, jednakże w przypadku odpowiedzialności posiłkowej odpowiedzialność ta jest szersza, gdyż obejmować może również podmioty zbiorowe.

Odpowiedzialność posiłkowa może ponadto zostać nałożona na kilka podmiotów jednocześnie i w takim przypadku podmioty te odpowiadają solidarnie, chyba że ze względu na okoliczności sprawy sąd określi zakres odpowiedzialności każdego z nich stosownie do osiągniętej korzyści majątkowej. Niezależnie jednakże od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej, sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości albo w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe nie dotyczy jednak korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego uprawnionego podmiotu.

Określając stawkę dzienną grzywny wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo, sąd, tak samo jak w przypadku sprawcy przestępstwa skarbowego, zobowiązany jest wziąć pod uwagę dochody odpowiedzialnego posiłkowo, a także jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna grzywny również w tym przypadku nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Na gruncie obowiązujących przepisów odpowiedzialność posiłkowa jest obligatoryjna, co oznacza, że w każdym przypadku, gdy ziszczą się przesłanki ją warunkujące, a więc, gdy sprawcą czynu zabronionego jest zastępca podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową, sąd winien orzec o odpowiedzialności posiłkowej. Pamiętać jednak należy, iż instytucja odpowiedzialności posiłkowej odnosi się jedynie do przestępstw skarbowych, w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego odpowiedzialność posiłkowa nie zostanie nałożona.

Realizacja odpowiedzialności posiłkowej następuje dopiero w sytuacji niewykonania kary przez sprawcę czynu w terminie oraz jej bezskutecznej egzekucji, w niektórych jednak przypadkach odpowiedzialność posiłkowa została wyłączona. Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego w tym zakresie, odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek budżetowych, a także odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku. Pamiętać również należy, że odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia oraz jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + six =