Zgodnie z generalnymi zasadami odpowiedzialności karnej zawartymi w Kodeksie karnym, odpowiedzialności tej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi jednak przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma oraz jeżeli sprawcy czynu zabronionego nie można przypisać winy w czasie czynu.

Takie same reguły odpowiedzialności przewiduje Kodeks karny skarbowy, w toku kontroli skarbowej organ może zatem zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów by ustalić czy podatnik działał zgodnie z prawem i zachował należytą staranność przy prowadzeniu biznesu.

Jeżeli jednak organ wysnuje wniosek przeciwny i uzna, że po stronie podatnika istnieje wina w popełnieniu przestępstwa skarbowego, wówczas może to doprowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Co jednak istotne, na tej samej zasadzie może również powstać odpowiedzialność po stronie osoby, która w procederze wyłudzenia podatku VAT nie brała świadomego udziału, lecz która przystąpiła do tej karuzeli za sprawą nieuczciwego kontrahenta, dlatego żeby odsunąć od siebie ten zarzut, należy wykazać brak winy, a to można zrobić na kilka sposobów.

W toku prowadzonej kontroli przede wszystkim należy wykazać, że podatnik zachował należytą staranność przy wyborze kontrahenta, któremu został już postawiony zarzut wyłudzenia podatku VAT, bowiem w sytuacji, gdy jednemu podmiotowi został postawiony już ten zarzut, organy rozpoczynają tzw. kontrolę krzyżową, a więc weryfikują wszystkich odbiorców nieuczciwego podatnika, by udowodnić, że nie miały miejsca czynności, które między kontrahentem, a odbiorcą powinny zostać wykonane, zgodnie z przedłożonymi fakturami.

W takim więc przypadku należy organowi podatkowemu wykazać, że zanim doszło do nawiązania współpracy, kontrahent został przez nas zweryfikowany, jak to jednak zrobić? Obecnie nie ma większego problemu by uzyskać informacje o danym przedsiębiorcy, i to zarówno o osobie fizycznej, które prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jak również o spółkach prawa handlowego, gdyż zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, każda osoba może uzyskać elektroniczny dostęp do takich informacji, wchodząc na odpowiednią stronę internetową.

Osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zweryfikować można poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), natomiast spółki poprzez Krajowy Rejestr Sądowy, również dostępny w wersji online.

Z rejestrów tych można bowiem uzyskać informację o numerze NIP kontrahenta, osobach uprawnionych do reprezentacji oraz w ogóle o fakcie prowadzenia przez niego działalności, jeśli więc podczas kontroli wykażemy, że przed podjęciem współpracy kontrahent został przez nas w ten sposób zweryfikowany, wówczas odsuniemy od siebie zarzut niedochowania należytej staranności przy wyborze kontrahenta.

Bardzo istotne również jest by zawierane z kontrahentem umowy były podpisane przez osoby mogące działać w jego imieniu. Jeśli bowiem na umowie widnieje podpis osoby, która działa w imieniu danego przedsiębiorcy, lecz w żadnym rejestrze nie jest ujawniona i nie legitymuje się stosownym pełnomocnictwem, wówczas organ może zakwestionować naszą staranność przy wyborze podmiotu z którym współpraca została nawiązana.

Odrębną natomiast kwestią jest prawidłowa dokumentacja ze współpracy z kontrahentem, chodzi tutaj przede wszystkim o zawarte umowy, dokumenty poświadczające prawidłowość wykonania usług, np. dostawa towaru może zostać potwierdzona Międzynarodowym Listem Przewozowym CMR, zamówienia, dowody wydania bądź przyjęcia towaru do magazynu.

Dla wielu przedsiębiorców prowadzenie szczegółowej dokumentacji ze współpracy z danym kontrahentem jest zbędną papierologią, jednakże pamiętać należy, że jeżeli w toku kontroli podatkowej nie będziemy w stanie wykazać, że dana usługa bądź dostawa towarów została faktycznie zrealizowana, wówczas organ może zakwestionować, że takie zlecenie w ogóle miało miejsce.

W kontekście powyższego szczególnie „niebezpieczne” są wszelkie ustalenia telefoniczne, które następnie nie zostały potwierdzone w jakiejkolwiek trwałej formie, dlatego dobrą praktyką jest po każdych ustnych ustaleniach wysłać do kontrahenta maila z podsumowaniem dokonanych ustaleń, wówczas zawsze zostanie ślad, że dana rozmowa miała miejsce.

Jeżeli jednak zdarzy się już tak, że przedsiębiorca posiada tzw. puste faktury, przed rozpoczęciem kontroli przez organ można skorygować deklaracje VAT, natomiast na etapie kontroli skarbowej może rozważyć dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni specjalizuje się w pomocy prawnej w zakresie zarzutów o wyłudzenie podatku VAT lub też udział w karuzeli VAT.

Masz tego typu problem zapraszamy do kontaktu – pomagamy na terenie całego kraju

tel. (22) 2951294

tel kom: 604 905 856

e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Jak bronić się w sprawie podatkowej oraz karno-skarbowej dotyczącej wyłudzenia podatku VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *