Z zarzutem brania udziału w karuzeli podatkowej może spotkać się praktycznie każdy przedsiębiorca, i choć zwykle jest tak, że osoba niewinna, które przestępstwa nie popełniła, nie powinna się obawiać, że poniesie odpowiedzialność karną za taki czyn, to jednak w przypadku przestępstw podatkowych taka zasada powszechna nie jest, gdyż organom podatkowy zdarza się dokonać bardzo swobodnej interpretacji zaistniałego stanu faktycznego.

Oczywiście nie rzadko z tego powodu dochodzi również do sprzeczności, jeżeli bowiem podatnik nie dysponuje odpowiednimi dokumentami, wówczas organ może wysunąć zarzut braku należytej staranności, jeśli natomiast dokumentacja jest bardzo szczegółowa, lub gdy podatnik posiada wiedzę w zakresie prawa podatkowego, może z kolei pojawić się kontrargument, że takie zachowanie ma na celu ukrycie przestępczego procederu.

W takiej więc sytuacji, wobec tak odmiennych stanowisk organów, podatnik tak naprawdę nie wie jak się zachować, by odeprzeć zarzut udziału w przestępczym procederze, na szczęście dla podatników bardziej jednolite stanowisko w tym zakresie prezentują sądy.

Zanim jednakże przybliżymy w jaki sposób sądy podchodzą do problemu, podkreślić należy, że w przypadku każdej transakcji podatnik powinien zachować należytą staranność podczas prowadzenia działalności, a więc podatnik powinien wykazać, że zrobił wszystko by wyeliminować ryzyko nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Najprostszym sposobem udowodnienia, że należyta staranność została zachowana jest więc zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy. Weryfikacja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działających w mieniu spółki prawa handlowego jest bardzo prosta, obecnie bowiem istnieje możliwość sprawdzenia przedsiębiorcy wchodząc odpowiednio na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Taka weryfikacja nie jest więc problematyczna dla samego przedsiębiorcy, a zadecydowanie będzie przemawiać na jego korzyść, gdy organ podatkowy pojawi się na kontroli w związku z podejrzeniem udziału w karuzeli podatkowej. Bardzo istotne również jest, aby prawidłowo dokumentować dokonane transakcje, gdyż w razie zarzutu ze strony organu, że dana czynność nie miała miejsca, w ten sposób będzie można udowodnić, iż nie była to transakcja fikcyjna.

Jak już jednak zostało powyżej wskazane, organ nie zawsze czynności mające na celu zminimalizowanie ryzyka podjęcia współpracy z nieuczciwym przedsiębiorcom może uznać za prawidłowe, i mimo wszystko, uczciwemu przedsiębiorcy może zostać postawiony zarzut brania udziału w karuzeli podatkowej, w takiej jednak sytuacji nie należy bać się pójść do sądu w celu rozstrzygnięcia tej sprawy.

Przykładem korzystnego załatwienia sprawy dla podatnika jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I SA/Ke 199/17, w którym Sąd jednoznacznie stwierdził, iż nie podziela zapatrywania organów, że okoliczności faktyczne sprawy – takie jak: brak pisemnej umowy między stronami transakcji, brak kontaktów osobistych, opieranie się jedynie na przyjętych bezkrytycznie drogą mailową, w dniu dokonania pierwszej dostawy części dokumentów mających potwierdzić formalne istnienie firmy dostawy – nie świadczyły o dochowaniu przez niego staranności, lecz o jego wiedzy co do charakteru transakcji.

W obrocie gospodarczym praktykowane jest bowiem kontaktowanie się za pomocą poczty mailowej, czy też utrzymywanie relacji za pomocą rozmów telefonicznych. Również zdarza się, co też prawnie jest dopuszczalne, że podmioty nawiązują kontakt przez Internet (portal internetowy).

W przedmiotowej sprawie podatnik podjął ponadto działania sprawdzające kontrahenta od strony formalnej, takie działanie nie powinno więc być automatycznie lekceważone i przyjmowane na jego niekorzyść. W następstwie zawartych transakcji doszło bowiem do dostarczenia stali i towar ten był następnie ważony, otrzymywano jego atest, dokonywano za niego zapłaty przelewami na konto bankowe, wystawiano faktury oraz faktury korygujące w przypadku niezgodności wagowych i stosowne do nich korekty rozliczeń.

Czynności takie, charakterystyczne dla realnego i normalnego obrotu gospodarczego, jako takie nie zostały rozważone w łączności z okolicznościami świadczącymi na niekorzyść strony. W powołanym wyroku Sąd zatem stwierdził, że organ nie może brać pod uwagę jedynie okoliczności, które mogą świadczyć o niedochowaniu należytej staranności przez podatnika, rozpatrzenie sprawy powinno bowiem nastąpić również z uwzględnieniem okoliczności przemawiających na korzyść podatnika.

Zostałeś oskarżony o udział w karuzeli Vat – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni świadczy pomoc prawną w zakresie postepowań karno skarbowych związanych z karuzelami VAT oraz wyłudzeniem podatku VAT

Masz tego typu problem zapraszamy do kontaktu – pomagamy na terenie całego kraju

tel. (22) 2951294

tel kom: 604 905 856

e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Jak się bronić przed oskarżeniami udziału w karuzeli VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *