Powszechnie wiadomo, że jakiekolwiek omijanie czy nierespektowanie obowiązujących przepisów stanowi z reguły przestępstwo, jednakże już tak oczywiste nie jest to, że czasem jeden czyn bądź grupa podobnych czynów, jest zagrożona karą przez dwie zupełnie odrębne ustawy.

Tak właśnie jest w przypadku przestępstwa podatkowego polegającego na wyłudzeniu podatku VAT, odpowiedzialność karna za tego typu czyny jest bowiem przewidziana w dwóch kodeksach-Kodeksie karnym i Kodeksie karnym skarbowym, uniknięcie więc odpowiedzialności karnej z tytułu przestępstwa podatkowego nie będzie wcale proste.

Zanim jednakże przybliżymy zasady odpowiedzialności karnej na gruncie jednej i drugiej ustawy oraz kary w nich przewidziane, warto zwrócić uwagę na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt: I KZP 19/12, w której to Sąd jednoznacznie stwierdził, że „Skoro reguły wyłączania wielości ocen nie mają zastosowania, ujmując rzecz skrótowo, do instytucji określonej w art. 8 KKS, to siłą rzeczy wykluczone jest, aby przepis Kodeksu karnego skarbowego mógł wyprzeć na zasadzie specjalności lub konsumpcji przepis Kodeksu karnego (lub odwrotnie) i aby w konsekwencji doszło do skazania i wymierzenia sprawcy jednej kary”, innymi słowy Sąd stwierdził, że przestępstwo podatkowe np. wyłudzenia VAT, należy równocześnie kwalifikować jako przestępstwo skarbowe oraz jako przestępstwo powszechne, sprawca podlegać więc będzie odpowiedzialności karnej przewidzianej w obydwóch ustawach, jednakże wykonaniu podlegać będzie tylko najsurowsza z kar, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie wykonaniu środków karnych lub innych środków orzeczonych na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Zarówno odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu karnego, jak i Kodeksu karnego skarbowego wymaga, aby sprawca swym czynem spełnił wszystkie znamiona przewidziane w ustawie dla danego czynu zabronionego, jeżeli wszystkie warunki nie zostały spełnione, wówczas nie możemy mówić o popełnieniu przestępstwa.

Na gruncie Kodeksu karnego osoba, która wyłudziła VAT może więc np. ponosić odpowiedzialność z art. 271a, który stanowi, że osoba, która wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli natomiast sprawca dopuszcza się wskazanego czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Surowej odpowiedzialności karnej podlega również ten, kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, gdyż ustawodawca przewidział za ten czyn karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli natomiast wskazane przestępstwa popełniono wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialności karnej podlegać będzie np. ten podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, wówczas

podlega on karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Również karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie, podlega osoba, która fakturę lub rachunek wystawiła w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje.

Z odpowiedzialnością karną liczyć się musi również też ten, kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, wówczas ustawodawca przewidział karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności, albo obie te kary mogą zostać orzeczone łącznie.

Wskazane powyżej przestępstwa stanowią oczywiście tylko przykład, gdyż zarówno Kodeks karny, jak i Kodeks karny skarbowy, penalizują jeszcze inne czyny, które ogólnie nazwać można przestępstwami wyłudzenia VAT, po analizie zacytowanych uregulowań z łatwością można jednakże dostrzec, że wyższą odpowiedzialność karną przewidują przepisy Kodeksu karnego, zatem praktycznie zawsze mając do wyboru zastosowanie jednej i drugiej ustawy, sprawca przestępstwa będzie odpowiadać na podstawie Kodeksu karnego.

Zostałeś oskarżony o udział w karuzeli Vat – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni świadczy pomoc prawną w zakresie postepowań karno skarbowych związanych z karuzelami VAT oraz wyłudzeniem podatku VAT

Masz tego typu problem zapraszamy do kontaktu – pomagamy na terenie całego kraju

tel. (22) 2951294

tel kom: 604 905 856

e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Wyłudzenia VAT – jaka jest odpowiedzialność karna?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *