Choć może brzmi to nieco abstrakcyjnie, to tak, obecnie obowiązujące uregulowania przyznają organom ścigania bardzo dużo uprawnień, które finalnie mogą doprowadzić do pozbawienia właściciela jego firmy.

Powyższe ukierunkowane jest oczywiście na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy postanowili pomnożyć swój majątek w nielegalny sposób, jak jednak wiadomo, pomyłki zdarzają się wszędzie, nie można więc wykluczyć, że „ofiarą” owych przepisów stać się może także uczciwy przedsiębiorca.

Regulacje przyznające sądowi kompetencje w postaci możliwości orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, zostały wprowadzone do Kodeksu karnego blisko półtora roku temu, jednakże nadal stanowią novum i mało kto zdaje sobie sprawę z ich istnienia, dlatego, gdy sąd jednak postanawia z nich skorzystać, zdziwienie jest tym większe.

Zgodnie bowiem ze wspomnianymi przepisami, w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści.

W omawianej regulacji zwrócić uwagę należy, iż ustawodawca przyznał sądowi jedynie możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, orzeczenie to nie jest więc obligatoryjne, zależy jednakże od uznania sądu.

więcej informacji www.adwokaciodpodatkow.pl

Co równie istotne, przepadku przedsiębiorstwa nie można orzec, jeżeli uprzednio przedsiębiorca nie został skazany za przestępstwo z którego popełnienia sprawca osiągnął chociażby pośrednio korzyść majątkową, jeżeli zatem brak jest skazania, przepadku przedsiębiorstwa orzec nie można.

Pamiętać również należy, że przepis stanowiący o przepadku przedsiębiorstwa będzie mógł zostać zastosowany tylko wówczas, gdy z przestępstwa za które został skazany sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, czyli tylko wówczas, gdy w wyniku przestępstwa osiągnął korzyść majątkową przekraczającą 200 000 złotych.

Orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa wymaga zatem zaistnienia kilku przesłanek równolegle, nie jest więc tak, że kiedy tylko sąd będzie mieć ochotę to taki przepadek orzeknie, zwrócić jednakże należy uwagę na pozostałe regulacje w tym zakresie, przyznające sądowi kolejne uprawnienia.

Zgodnie bowiem z kolejnym paragrafem omawianego przepisu, w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

Na gruncie wskazanego przepisu możliwe zatem jest orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa, które nie stanowiło nawet własności sprawcy przestępstwa.

Oczywiście, żeby do takiego przepadku faktycznie doszło i żeby sąd wydał takie orzeczenie również musi zostać spełnionych szereg przesłanek, jednakże już samo istnienie takiej regulacji i przyznanie takiego władztwa sądowi, może budzić niepokój.

Orzekając przepadek przedsiębiorstwa sąd zobowiązany jest uwzględnić wolę i świadomość każdego ze współwłaścicieli i orzec przepadek w granicach tej świadomości, jednakże przepadku przedsiębiorstwa nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa.

Ponadto, przepadku przedsiębiorstwa nie orzeka się, jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa, a przepadku przedsiębiorstwa niestanowiącego własności sprawcy przestępstwa nie orzeka się także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy byłby on niewspółmiernie dolegliwy dla właściciela przedsiębiorstwa.

Jeżeli więc istnieje ryzyko, że sąd będzie chciał orzec przepadek przedsiębiorstwa, wówczas zawsze można spróbować przekonać go do zmiany decyzji, między innymi wskazując wszystkie okoliczności łagodzące i przesłanki ustawowe wykluczające takie rozwiązanie.

Pamiętać ponadto należy, że podobne rozwiązania prawne zostały wprowadzone także do Kodeksu karnego skarbowego, jednakże za popełnienie przestępstwa skarbowego nie grozi przepadek przedsiębiorstwa, lecz przepadek mienia.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, za korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa skarbowego uważa się także pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść, natomiast w razie skazania za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, albo przestępstwo skarbowe, z którego sprawca osiągnął lub mógł osiągnąć, chociażby pośrednio, korzyść majątkową, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest wyższa niż 3 lata, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa skarbowego do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, zatem w takim przypadku sąd może orzec przepadek mienia, które zostało nabyte przez sprawcę na długo przed popełnieniem przestępstwa i nawet wówczas, gdy mienie to żadnego związku z przestępstwem nie ma.

Konfiskata rozszerzona – sprawdź, kiedy odbiorą Ci firmę!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *