Przekroczenie limitu czasu kontroli podatkowej. Jak reagować?

Z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej przez właściwe ograny musi liczyć się każdy przedsiębiorca, gdyż organy mają ku temu uprawnienie i oczywiście z niego korzystają. Kontrola zawsze jednakże wywołuje stres u kontrolowanego, a dodatkowo nierzadko zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa kontrolowanego, najlepiej

Czy organy kontroli skarbowej mogą przesłuchiwać kontrahentów kontrolowanego podatnika?

W trakcie kontroli, zarówno skarbowej jak i podatkowej, kontrolujący zostali wyposażeni w szereg uprawnień, które mają na celu przede wszystkim sprawne i wnikliwe przeprowadzenie kontroli. Jednym z takich uprawnień jest prowadzenie tzw. kontroli krzyżowej u kontrahentów podatnika, co oznacza, że

Na czym polega rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Instytucja rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego funkcjonuje na gruncie postępowania karnego już bardzo długo i stanowi jeden z elementów zasady domniemania niewinności. Od stycznia 2016r. z podobną instytucją spotkać się jednak można również w Ordynacji podatkowej, gdyż nowelą z sierpnia

Czemu warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej?

Protokół sporządzany po kontroli podatkowej jest dokumentem w którym kontrolujący opisuje przebieg przeprowadzonej kontroli. Protokół zawiera przede wszystkim: wskazanie podmiotu kontrolowanego oraz osób kontrolujących, określenie przedmiotu i zakresu kontroli, określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli, opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno- skarbowym?

W postępowaniu karno-skarbowym, co do zasady, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeśli tylko ich stosowanie nie zostało wyłączone, dlatego poszukując odpowiedzi na pytanie kiedy świadek nie musi odpowiadać na pytania oraz składać zeznań w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie

W jaki sposób zastosować czynny żal w sprawie o przestępstwo skarbowe?

Czynny żal to zachowanie sprawcy przestępstwa, które polega na dobrowolnym zaniechaniu  dokonania przestępstwa lub podjęciu działań zmierzających do zapobiegnięcia jego przestępczemu skutkowi już w trakcie popełniania czynu zabronionego. Czynny żal znany jest zarówno prawu karnemu, jak i prawu karnemu skarbowemu,

Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe.

Wobec sprawcy przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego może zostać zastosowana instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności tylko wówczas, gdy sprawca czynu zabronionego zgłosi takie żądanie, a więc wówczas, gdy osoba taka wystąpi ze stosownym wnioskiem w tym zakresie. Finansowy organ postępowania przygotowawczego